top of page

DI Water Fogger

รุ่น SA-WF101

Untitled design (1).png

เครื่องพ่นไอน้ำ Steilbio Analytics DI ใช้หลักการ Ultrasonics เพื่อผลิตหมอก 1-10 mu จำนวนมาก หมอกจะถูกปล่อยออกสู่คลีนรูมผ่านท่อท่อมาตรฐานหรือม่านหมอก อุปกรณ์นี้มีประโยชน์มากในการทำการศึกษารูปแบบการไหลของอากาศในห้องปลอดเชื้อ เนื่องจากหมอกเกิดจากน้ำบริสุทธิ์

ไม่ปนเปื้อนคลีนรูมหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใด ๆ ในห้องคลีนรูม เริ่มงานผลิตได้

ทันที หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

bottom of page